Archiv rubriky: Soubory SŽDC

PKS SŽ 2021 ve znění 1. 2. 3. a 4. změny

PKS k prohlížení a stažení zde: PKS SŽ 2021 ve znění 1. 2. 3. a 4. změny

Rubriky: Soubory SŽDC |

PKS SŽDC, s.o. 2019

Ke stažení zde: PKS na rok 2019

Rubriky: Soubory SŽDC |

5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 21. 12. 2016 v 11:30 hod. podepsáno

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1. 1. 2017 pokračovala v sídle organizace dne 21. 12. 2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 – 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

Výsledek dnes projednávaných bodů:

 1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.
 2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.
 3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.
 4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.
 5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Sjednána měsíční odměna 250 Kč držitelům platné licence strojvedoucího.
 6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.
 7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:

                A:           71;

                B:            75;

                C:            80;

                D:            85.

 1. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.
 2. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

V úterý 27. 12. 2016 proběhne technické čtení a následně dojde ke zveřejnění sjednaného textu PKS ve znění 1. změny.

Rubriky: Soubory SŽDC |

1. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – stav k 4. 11. 2016

 

Kolektivní vyjednávání o 1. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016-2017 bylo zahájeno zasláním návrhu zaměstnavatele odborovým organizacím dne 18. října 2016. Návrh obsahoval text příloh č. 2, 3 a 4 PKS pro rok 2017 (platnost těchto příloh byla sjednána pouze pro rok 2016) a dále drobné úpravy základního textu PKS a přílohy č. 1.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 21. října 2016 byl návrh zaměstnavatele podrobně představen a byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. Byl domluven termín pro předání společného stanoviska odborových organizací na pondělí 31. října 2016.

V pondělí 31. října 2016 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání na Kraskově.

V úterý 1. listopadu 2016 zahájil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý výjezdní kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016-2017.

Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech:

 • Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb na Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Základní text PKS bod 2.3.2: forma zveřejnění Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb: na intranetu SŽDC
 • Základní text PKS – Odstupné 3.1.6 bod B) písm. a): doplnění podmínky nepřetržitého odpracování 5 let před skončením pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
 • Základní text PKS bod 4.8 a 4.9: zachování stávajícího textu
 • Základní text PKS bod 4.10 bod. 2. 3. a 4: sjednání platnosti příloh pro rok 2017 (analogicky upraveno bod 1 příloh 2., 3. a 4 tj. období platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017)
 • Příloha č. 1: v článku 6 bod 4 a v článku 7 bod 6 – prokazatelná žádost zaměstnance (tj. písemnou formou v listinné formě nebo e-mailem, nebo s využitím příslušné elektronické aplikace zaměstnavatele)
 • Příloha č. 2 stanovení sazby odměny za pracovní pohotovost: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 2 překážky na straně zaměstnavatele: zachování náhrad ve výši roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci přesčas: zachování ve výši a způsobu poskytování roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci o sobotách a nedělích: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: podmínky pro poskytnutí poukázky na jídlo v nominální hodnotě 100 Kč a 80 Kč stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: zvýšení nominální hodnoty další poukázky na jídlo u určených zaměstnanců HZS ze 40 Kč na 50 Kč
 • Příloha č. 4 podmínka nepřetržité odpracované doby nejméně 26 let pro zaměstnání v tabulce č. 3 (profese infrastruktury)

Nedošlo ke shodě v těchto sporných oblastech:

 • Příloha č. 1: vyrovnávací období v roce 2017
 • Příloha č. 2: tarifní mzdy (počet sazeb a výše tarifní mzdy)
 • Příloha č. 2: délka rozdělení pro poskytování příplatku za dělenou směnu
 • Příloha č. 2: výkonová odměna (minimální sazba výkonové odměny, minimální výše mzdových nákladů pro výkonovou odměnu, výše rozpětí základní sazby výkonové odměny v případě sjednání dohody s odborovými organizacemi na úrovni oblastních ředitelství)
 • Příloha č. 2: poskytování profesní odměny
 • Příloha č. 2: poskytování odměny při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru
 • Příloha č. 4: Výčet profesí s nárokem na KOP

Dále bylo jednáno o návrhu zaměstnavatele Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb a o Zásadách C-FKSP. Zatím nedošlo ke shodě v některých ustanoveních. Dále byla představena příprava zveřejňování nabídek akcí, přehledu čerpání, přihlášek a žádostí FKSP apod. také do personálního portálu (STKR), která bude realizována v průběhu roku 2017. Příslušně byl upraven i text Rámcových zásad FKSP.

Další jednání se uskuteční dne 28. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Rubriky: Soubory SŽDC |

PKS SŽDC 2016-2017

PKS SŽDC 2016-2017

Rubriky: Soubory SŽDC |

8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 14. 12. 2015 – Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 – 2017 podepsána.

Dne 14. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace závěrečné jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Za účasti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Pavla Surého a vedoucích představitelů všech odborových centrál při SŽDC byly předkládány návrhy zaměstnavatele a odborových centrál s následujícím výsledkem:

Základní nově sjednané parametry:

 • platnost základního textu PKS vč. přílohy č. 1 na období 2016 – 2017 (přílohy č. 2 – 4 mají platnost 1 rok),
 • zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
 • základní sazba výkonové odměny: 4,3 %,
 • rozpětí základní sazby výkonové odměny u oblastních ředitelství, kde dojde k dohodě s odborovými organizacemi v rozpětí 4 až 12 % tarifní mzdy,
 • minimální výše objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů pro výplatu výkonové odměny: 4,6 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům
 • profesní odměna v parametrech roku 2015,
 • rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP o vybraná zaměstnání infrastruktury.

Ve středu 16. prosince 2015 bude provedeno technické čtení textu za účasti zaměstnavatele a odborových centrál – následně dojde ke zveřejnění textu.

Bc. Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Rubriky: Soubory SŽDC |

PKS SŽDC

PKS SŽDC 2016-2017 podepsána. Mzdový nárůst 2 %. Bližší informace později.

 

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Soubory SŽDC |

7. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 7. 12. 2015

Dne 7. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Odborové centrály, v návaznosti na předchozí jednání a návrhy zaměstnavatele, představily svůj společný návrh, v němž souhlasily s:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
 • zvýšením příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,
 • zachováním profesní odměny,
 • definicí dělené směny dle PKS 2015,
 • definicí vícesměnného pracovního režimu,
 • rozšířením kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,
 • změnou hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,
 • akcemi sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

a požadovaly úpravy ve:

 • zvýšeném odstupném v principech PKS 2015,
 • stanovení výše výkonové odměny,
 • zvýšení tarifních mezd,
 • doplnění nových bodů do základního textu PKS v oblasti přechodných ustanovení.

Došlo k dohodě na základním textu PKS včetně příloh a není dojednáno:

 • nárůst sazeb tarifních mezd,
 • stanovení výše výkonové odměny,
 • zachování profesní odměny.

Na základě dohodnutých skutečností rozhodl generální ředitel o vyplacení jednorázové mimořádné odměny se mzdou za měsíc listopad 2015 dle dohodnutých principů.

Jelikož nadále nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy, bude dalším jednacím dnem pondělí 14. 12. 2015 v sídle organizace.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Soubory SŽDC |

6. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 30. 11. 2015

Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
 • zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,
 • zvýšené odstupné v principech PKS 2015,
 • zachování profesní odměny,
 • definici dělené směny dle PKS 2015,
 • definici vícesměnného pracovního režimu,
 • rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,
 • stanovení výkonové odměny,
 • zvýšení tarifních mezd,
 • změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,
 • akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou.

Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal.

Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016.

Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015, jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu – další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace.

Bc. Lubomír Michalec, I. místopředseda

Rubriky: Soubory SŽDC |

Informace č. 4 z kolektivního vyjednávání

Dne 18. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý předložil sociálním partnerům návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 • zvýšené odstupné v principech PKS 2015
 • zachování profesní odměny
 • úpravy definice mimořádné odměny
 • definici dělené směny dle PKS 2015
 • definici vícesměnného pracovního režimu

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek úprav odstupného i některých navrhovaných definic. Požadované úpravy jsou pro zaměstnavatele nepřijatelné.

Dále zaměstnavatel předložil návrh 1. změny PKS SŽDC na rok 2015, který upravuje postup při tvorbě rozvrhu směn na 1. vyrovnávací období roku 2016 (od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016) resp. na stanovené období po 1. 1. 2016 (včetně). OC vyjádřily souhlas. 1. změna PKS SŽDC na rok 2015 bude podepsána v pondělí 23. 11. 2015. Zaměstnavatel též předložil návrh úpravy základních pojmů a principů rozvržení stanovené týdenní pracovní doby do směn pro rok 2016, v návaznosti na text 1. změny PKS SŽDC na rok 2015. OC s návrhem souhlasily. Zaměstnavatel předložil návrh úprav čl. 14 a čl. 41 přílohy č. 2, který umožní na žádost zaměstnance odložit splatnost mzdy za práci přesčas a výkonové odměny za práci přesčas do výplaty mzdy za měsíc, kdy bude čerpáno dohodnuté náhradní volno za práci přesčas.

Odborová organizace ADP informovala jednající strany o možnosti dalšího jednání ve věci konečného znění směrnic SŽDC č. 29 a 39. Na závěr došlo k dohodě o úpravách základního textu přílohy č. 4 PKS (Kondiční pobyty) a Dohody o poskytování KOP.

Další jednání se uskuteční dne 23. 11. 2015.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Soubory SŽDC |