Archiv rubriky: Nezařazené

Podhájska 14.-19. 9. 2015

ZV SOSaD Děčín pro Vás připravil sportovně relaxační akci v Podhájske.

Propozice ke stažení zde.

Rubriky: Nezařazené, SOSaD pořádá ... |

Vladimír Hron, známý bavič 24.5.2015

ZV pro Vás připravil natáčení pořadu Vladimíra Hrona Poslední zhasne v Divadle Radka Brzobohatého. Dne 24. 5. 2015 od 15.00 hodin můžete vidět někoho ze škály umělců Václav Neckář, Petra Černocká, Světlana Nálepková, Milan Drobný, Kamila Nývltová, Miro Šmajda a další.

Přihlášky s poplatkem 50,-Kč na ZV. Odjezd ve 12.30 od nádraží.

Rubriky: Nezařazené |

Obsazenost ZV – aktualizace 8. 1. 2015

V lednu 2015 zde budu od 6.00 do 14.00 ve dnech:  8. 1., 14. 1., 26. 1. a 27. 1.

Jinak možná telefonická domluva na čísle 730572000.

Od 6.00 do 8.00 zde bude pí. Formánková a to ve dnech: 5. 1., 6. 1., 12. 1., 15. 1., 19.1.,

                                                                                        20.1., 23. 1., 26. 1., 28. 1. a 29. 1.

                                   S pozdravem Lubomír Michalec, předseda

Rubriky: Nezařazené |

Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na rok 2015 podepsána!!!

Dne 1. 12. 2014 pokračovalo jednání o podobě nové podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po roce 2014 za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého a zástupců všech 9 odborových centrál.

V průběhu jednání docházelo ke sbližování vzájemných stanovisek zaměstnavatele a odborových centrál. Na závěr jednání došlo ke shodě o textu podnikové kolektivní smlouvy s následujícími hlavními rozdíly oproti PKS SŽDC pro rok 2014:

  • nárůst mzdových tarifů o 2,9 %;
  • výše přislíbené základní sazby výkonové odměny: 4,00 % (s možností diferencované odměny u vybraných pracovišť v objemu maximálně 0,3 % a v rozsahu 3,7 % – 12 %);
  • rozšíření nárokovosti na kondiční pobyty o 4 profese (velitel JPO, zástupce velitele JPO, dispečer ŽDC a samostatný elektrodispečer);
  • zvýšení hodnot stravenek od 1. 4. 2015 na 80 Kč a nově od 1. 4. 2015 zavedení stravenek pro zaměstnance v nepřetržitém pracovním režimu v hodnotě 100 Kč.

Zároveň byly sjednány i zásady Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2015 a zásad C – FKSP.

                                                                         Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Rubriky: Nezařazené |

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 20. 10. 2014

Na jednání dne 20. 10. 2014 v sídle organizace došlo ke sjednání principu posuzování příplatku za režim práce při výlukových činnostech. Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý předložil nový návrh zaměstnavatele s cílem výrazně posunout průběh kolektivního vyjednávání. Návrh spočíval v zachování kondičních pobytů v dosavadním rozsahu, zachování stanovené týdenní pracovní doby, a to za podmínky roční platnosti podnikové kolektivní smlouvy SŽDC. Odborové organizace s návrhem v zásadě souhlasily, některé odborové organizace požadují upřesnění vztažných ustanovení. Zaměstnavatel předloží na příštím jednání ucelený návrh.

Byl projednán návrh pokynu ředitele odboru personálního „Informační systém o mzdách a zaměstnanosti“ s účinností stanovenou od 1. 1. 2015.

Na dalších jednáních předloží zaměstnavatel návrh zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro následující období.

                                                                          Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Rubriky: Nezařazené |

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 15. 10. 2014

Ve dnech 13. – 15. 10. 2014  proběhlo výjezdní jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Došlo k dohodě v oblasti základní terminologie v příloze č. 1 – Pracovní doba, v příloze č. 2 – Pravidla pro odměňování. Textově došlo ke shodě nad přílohou č. 3 – Stravování. Není uzavřena diskuse v oblasti stanovené týdenní pracovní doby, v otázce tarifních stupňů, zvýšeného odstupného a sazeb některých příplatků, resp. odměn. Dne 14. 10. 2014 se jednání zúčastnil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý.

Další jednání proběhne 20. 10. 2014 v sídle zaměstnavatele.

                                                                                                              Lubomír Michalec

Rubriky: Nezařazené |

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC k 29. 9. 2014

V pondělí 22. 9. 2014 a 29. 9. 2014 proběhla jednání zaměstnavatele a odborových organizací o podobě podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty po roce 2014. Zástupci odborových centrál seznámili zaměstnavatele se svými stanovisky a protinávrhy k návrhu PKS, který zaměstnavatel předložil dne 26. 8. 2014.

V průběhu jednání byly projednávány materiály: interní protikorupční program, etický kodex zaměstnance SŽDC a Celková zpráva z prověrek BOZP 2014.

Další jednání proběhne ve dnech 13. – 15. 10. 2014 v Berouně.

                                                                                           Lubomír Michalec

Rubriky: Nezařazené |

Informace z jednání na SŽDC ze dne 26.8.2014

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 26. 8. 2014

Zaměstnavatel předložil upravený návrh 1. změny PKS SŽDC na rok 2014, který vycházel z předchozího návrhu zaměstnavatele. V tomto návrhu zaměstnavatel zpřesnil podmínky pro přiznání zvýšené sazby výkonové odměny na vybraných pracovištích. Stanoviska odborových organizací nebyla jednotná – nebylo dosaženo shody.

Zaměstnavatel předložil na tomto jednání, v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání, návrh nové kolektivní smlouvy pro období po 31. 12. 2014. Smluvní strany sjednaly dohodu o zásadách kolektivního vyjednávání. Byla dohodnuta úprava pravidel účasti zástupců odborových organizací a dohodnut harmonogram kolektivního vyjednávání na období do konce měsíce října 2014.

Dále byl projednáván návrh etického kodexu zaměstnance. Byla podána informace o připravované změně v posuzování účasti zaměstnanců při přípravě na kvalifikaci výpravčího.

Jan Kadečka a Lubomír Michalec

Rubriky: Nezařazené |

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 23. – 24. 6. 2014

Zaměstnavatel předložil návrh, který vycházel z návrhu OSŽ a DUO z předchozího jednání. Všechny odborové organizace vyjádřily nesouhlas se snížením výkonové odměny pod 3,7 % u tzv. méně vytížených pracovišť. Zaměstnavatel navrhl možnost zohlednění nákladů zaměstnanců, kteří jsou držiteli licence strojvedoucího. Na základě jednání zaměstnavatel doplnil návrh o množinu vybraných pracovišť, na kterých by v podmínkách OS měla býti stanovena vyšší výkonová odměna.

Po jednání byl poslední stav kolektivního vyjednávání projednán na gremiální poradě a následně zaměstnavatel oznámil odborovým centrálám připravenost podepsat poslední návrh zaměstnavatele. V případě, kdy budou odborové centrály společným stanoviskem souhlasit s návrhem zaměstnavatele, bude zaměstnavatel připraven změnu PKS SŽDC podepsat.

Na jednání byl dále projednán návrh nové směrnice o přechodném ubytování (přechodném nájmu), která k 1. 7. 2014 nahradí Směrnici SŽDC č. 3/2003.

Lubomír Michalec ml., I. místopředseda SOSaD

Rubriky: Nezařazené |

1. místo SOSaD Děčín na turnaji v Sokolově 21.6.2014

 

SOSaD Děčín

Rubriky: Nezařazené |