Usnesení z jednání FV SOSaD při ČD Cargo 16. 7. 2015 k předloženým materiálům zaměstnavatele k restrukturalizaci.

1. FV SOSaD bere na vědomí informaci zaměstnavatele k restrukturalizaci ČD Cargo včetně doplňujících informací k dotazům

2. FV SOSaD nesouhlasí s  navrhovaným postupem připravovaného procesu restrukturalizace ČD Cargo v průběhu roku 2015 z těchto důvodů

K informaci pro odborové organizace k připravovanému procesu restrukturalizace ČD Cargo v průběhu roku 2015:

a) úvod informace hovoří o nastavení takových opatření, které umožní v budoucnu prorůstový rozvoj (firmy). Tyto opatření nejsou dále specifikována, nicméně FV je toho názoru, že půjde o směsici nespecifikovaných a málo významných stimulů v oblasti tržeb (plán krátkodobého horizontu) a nákladů, zejména v oblasti personální, které na rozdíl od předešlého specifikovány jsou.

b) vznikl Řídící výbor projektu restrukturalizace – oblíbené slovo, kterým se do budoucna zaštiťují všechny zajímavé i zcela formální nápady, které předpokládají úsporu zaměstnanců v důsledku

       ba) přehodnocení technologií (zřejmě i pracovních postupů) na jednotlivých JOS – a to takových, v jejichž důsledku vzniká úspora spotřeby práce a tím i zaměstnanců; ta je již v opatření dána konkrétními počty, aniž je cokoliv o změnách technologie známo, – změny technologie přitom podléhají režimu projednání.

     bb) dalších technologických změn, které nejsou definovány, ale již je definovaná a konkretizovaná předpokládaná úspora zaměstnanců z nich plynoucí – tedy nejdříve je tu přání, potom se hledají prostředky k jejich dosažení, ale ví se předem, kolik to má dát úspor,

    bc) další úspory nákladů a případně zvýšení tržeb bez (přímého) dopadu do zaměstnanosti, které by mohly popř. do budoucna nahradit i dílčím způsobem úspory zaměstnanců – sem patří dle „Výboru pro restrukturalizaci“ úspory realizovatelné za určitých podmínek – uvádí se úprava provozní doby na konkrétních pracovištích ve vztahu k zákazníkovi, opuštění některých lokalit, omezení přepravních služeb, celních služeb, atd. zkrátka omezení nebo neposkytování služeb pro zákazníky, což je dle výboru cesta ke zvýšení tržeb a atraktivity přeprav, atd. – kdežto my jsme názoru, že jde o omezení služeb zákazníkům, která ještě více omezí jejich zájem o služby ČD Carga.  

c) ke konkrétní části informace:

       ca) jsou sice definovány počty zaměstnanců, které se podaří uspořit na „centrále“ (včetně OPT), kde dochází k úspoře 12 zaměstnanců „ bez úpravy (organizační) struktury“ – to je samo o sobě kuriózní – jak uspořit 12 zaměstnanců, aniž ti ostatní převezmou jejich pracovní náplně, či se jinak změní technologie práce daného úseku nebo jiných úseků.

       cb) + úspora počtu zaměstnanců v důsledky změny technologie práce na „centrále“ sloučením odborů GŘ – zde „Výboru“ vychází úspora 8 zaměstnanců,

       cc) následuje úsek provozu, kde se soustřeďuje jádro úspor. Dle informace Výboru úsporou pouhých 245 zaměstnanců (místo vypočtených 313,3 zaměstnanců) vznikne prostor pro likvidaci přesčasové práce ve firmě (to raději zde nebudeme komentovat, aby se někdo nedopustil urážky císařského majestátu).


 

Dále bylo projednáno opatření č.0017/2015 ředitele O 10 GŘ ČD Cargo – zajištění procesu nadbytečnosti zaměstnanců:

– k obsahu opatření nejsou připomínky, materiál je dobře zpracovaný a komplexně poučuje zaměstnance o jeho povinnostech k úřadům a institucím ve vztahu k ukončení pracovního poměru a stejně tak i dobře informuje o zákonných nárocích včetně nároků smluvních (ne-ponechání jízdních výhod, penzijní připojištění, aj.)

nicméně jsme toho názoru, že toto opatření jako řídící akt mělo být již ve fázi návrhu projednáno s odborovými orgány.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.