Archiv rubriky: Komentáře

Konečně dorazily dotace…

Rubriky: Komentáře |

Otázky Václava Moravce 13. 11. 2016

    V Otázkách Václava Moravce bude s Radimem Jančurou v neděli 13. 11. 2016 od 13:00 do 13:40 diskutovat místopředseda FV ČD Jindřich Berounský. Zveme Vás k obrazovce…

Rubriky: Komentáře |

Skandál Ministerstva dopravy a SŽDC při přídělu tras vlaků Praha – Brno aneb „vylepšujeme džungli“ na české železnici

 

Neuvěřitelné postoje zaujímají Ministerstvo dopravy (MD) a Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) v případě přídělu kapacity dopravní cesty, resp. tras vlaků na lince Praha – Brno. Do lukrativních časů odjezdů plánovaných vlaků Českých drah (ČD) z Brna na Prahu v 6.09, 7.09 a 8.09, z Prahy zpět do Brna v 15.19, 16.19 a 17.19 vstoupil soukromý dopravce RegioJet a jakoby náhodou požaduje ty samé. V médiích proběhla zpráva, že soukromý dopravce RegioJet zvítězil a byl upřednostněn, avšak na internetu v informačním systému jízdních řádů na IDOSu, resp. na jizdnirady.idnes.cz najdeme v těchto stejných časech spoje ČD i RegioJetu. ČD s nimi nadále počítají. Vedle toho státní tajemník – 1. náměstek ministra dopravy a předseda řídícího výboru ČD Tomáš Čoček, tzn. první člověk státu v rámci národního dopravce ČD lobbuje na Slovensku pro pokračování konkurenčních tras soukromého dopravce RegioJet po slovenském území, kde jeho služby v úseku Kúty – Bratislava nadšení nebudily.  Zdá se vám to neuvěřitelné? Česká realita, kterou nemají na Balkáně ani v jiných koutech světa. Celý článek zde…

Rubriky: Komentáře |

Všem odborovým organizacím, působícím v železniční dopravě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě analýzy současných kroků Ministerstva dopravy (MD) ve vztahu k Českým drahám (ČD), resp. celé skupině ČD, které Svaz Odborářů Služeb a Dopravy považuje za zásadní pro celý segment veřejné dopravy, považujeme za nutné svolat společné jednání všech odborových svazů, působících na železnici.  Cílem by mělo být zaujetí společného stanoviska k záměrům MD, podle našeho názoru představujícím hrozící likvidaci národního dopravce ČD a celé skupiny ČD, tzn. i všech dceřiných společností, i za cenu obcházení rozhodnutí Vlády ČR a usnesení ÚOHS. To považujeme za skandální jednání, kterému nelze nečinně přihlížet, a současně za hrozbu pro všechny zaměstnance.

V příloze zasíláme podrobnější informace, vztahující se k postupu MD.

Jsme nuceni konstatovat, že stávající vážná situace vyžaduje radikální postoj odborových organizací.

Stanovisko SOSaD k hrozící situaci na ČDLikvidace národního dopravce Českých drah…

Generální rada Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

V Praze dne 10. srpna 2016

Rubriky: Komentáře |

Článek o režijkách – I. část

Jak železničáři a důchodci užívají zaměstnanecké jízdní výhody (pokud vůbec) a hlavně:

 Jak dlouho ještě budou?

  1. část

České dráhy se stále více a opakovaně nechávají slyšet, že zaměstnanecký tarif jízdného pro zaměstnance a jejich některé rodinné příslušníky je jim břevnem v oku, protože jim tuto výši jízdného a podmínky pro něj (tedy zejména okruh osob oprávněných používat takové jízdné) nařizuje ministr dopravy v ustavení § 33 zákona č. 77/2002 Sb. (ve znění pozd. předpisů). V důsledku toho ČD vláčí na svých bedrech haldu režistů, kteří svým údajně směšně nízkým jízdným téměř ruinují hospodaření Českých drah, protože ty by měly zhruba o půl miliardy větší příjem z jízdného, než kdyby místo režistů vozily zákazníky s jiným druhy slev.  Ale co nadělají, ministr rozhodl (rozhoduje) podle platného (a prý špatného) zákona a tak ČD nemohou být ve výraznějším zisku (možná vůbec nějakém zisku).

A také do veřejných soutěží vyhlašovaných MD se ČD ze stejných důvodů nemohou přihlásit. Tedy přihlásit se mohou, ale nemohou vyhrát, protože jim za hrbem sedící halda režistů, která, resp. náklady na ně, každé výběrové řízení zhatí přibližně o tuto částku, když režisti se na úkor ČD fakticky obohacují; jeden novinář dokonce napsal, že tyto osoby takovou částku dokonce ČD fakticky dluží.

Rubriky: Komentáře |

Usnesení z jednání FV SOSaD při ČD Cargo 16. 7. 2015 k předloženým materiálům zaměstnavatele k restrukturalizaci.

1. FV SOSaD bere na vědomí informaci zaměstnavatele k restrukturalizaci ČD Cargo včetně doplňujících informací k dotazům

2. FV SOSaD nesouhlasí s  navrhovaným postupem připravovaného procesu restrukturalizace ČD Cargo v průběhu roku 2015 z těchto důvodů

K informaci pro odborové organizace k připravovanému procesu restrukturalizace ČD Cargo v průběhu roku 2015:

a) úvod informace hovoří o nastavení takových opatření, které umožní v budoucnu prorůstový rozvoj (firmy). Tyto opatření nejsou dále specifikována, nicméně FV je toho názoru, že půjde o směsici nespecifikovaných a málo významných stimulů v oblasti tržeb (plán krátkodobého horizontu) a nákladů, zejména v oblasti personální, které na rozdíl od předešlého specifikovány jsou.

b) vznikl Řídící výbor projektu restrukturalizace – oblíbené slovo, kterým se do budoucna zaštiťují všechny zajímavé i zcela formální nápady, které předpokládají úsporu zaměstnanců v důsledku

       ba) přehodnocení technologií (zřejmě i pracovních postupů) na jednotlivých JOS – a to takových, v jejichž důsledku vzniká úspora spotřeby práce a tím i zaměstnanců; ta je již v opatření dána konkrétními počty, aniž je cokoliv o změnách technologie známo, – změny technologie přitom podléhají režimu projednání.

     bb) dalších technologických změn, které nejsou definovány, ale již je definovaná a konkretizovaná předpokládaná úspora zaměstnanců z nich plynoucí – tedy nejdříve je tu přání, potom se hledají prostředky k jejich dosažení, ale ví se předem, kolik to má dát úspor,

    bc) další úspory nákladů a případně zvýšení tržeb bez (přímého) dopadu do zaměstnanosti, které by mohly popř. do budoucna nahradit i dílčím způsobem úspory zaměstnanců – sem patří dle „Výboru pro restrukturalizaci“ úspory realizovatelné za určitých podmínek – uvádí se úprava provozní doby na konkrétních pracovištích ve vztahu k zákazníkovi, opuštění některých lokalit, omezení přepravních služeb, celních služeb, atd. zkrátka omezení nebo neposkytování služeb pro zákazníky, což je dle výboru cesta ke zvýšení tržeb a atraktivity přeprav, atd. – kdežto my jsme názoru, že jde o omezení služeb zákazníkům, která ještě více omezí jejich zájem o služby ČD Carga.  

c) ke konkrétní části informace:

       ca) jsou sice definovány počty zaměstnanců, které se podaří uspořit na „centrále“ (včetně OPT), kde dochází k úspoře 12 zaměstnanců „ bez úpravy (organizační) struktury“ – to je samo o sobě kuriózní – jak uspořit 12 zaměstnanců, aniž ti ostatní převezmou jejich pracovní náplně, či se jinak změní technologie práce daného úseku nebo jiných úseků.

       cb) + úspora počtu zaměstnanců v důsledky změny technologie práce na „centrále“ sloučením odborů GŘ – zde „Výboru“ vychází úspora 8 zaměstnanců,

       cc) následuje úsek provozu, kde se soustřeďuje jádro úspor. Dle informace Výboru úsporou pouhých 245 zaměstnanců (místo vypočtených 313,3 zaměstnanců) vznikne prostor pro likvidaci přesčasové práce ve firmě (to raději zde nebudeme komentovat, aby se někdo nedopustil urážky císařského majestátu).


 

Dále bylo projednáno opatření č.0017/2015 ředitele O 10 GŘ ČD Cargo – zajištění procesu nadbytečnosti zaměstnanců:

– k obsahu opatření nejsou připomínky, materiál je dobře zpracovaný a komplexně poučuje zaměstnance o jeho povinnostech k úřadům a institucím ve vztahu k ukončení pracovního poměru a stejně tak i dobře informuje o zákonných nárocích včetně nároků smluvních (ne-ponechání jízdních výhod, penzijní připojištění, aj.)

nicméně jsme toho názoru, že toto opatření jako řídící akt mělo být již ve fázi návrhu projednáno s odborovými orgány.

Rubriky: Komentáře |

Kalamita v dopravě nejen ledová

Na co ukázala ledová kalamita v prvních prosincových dnech? Ukažme si to krok za krokem a v souvislostech.

Od sobotního večera 29. 11. 2014 se postupně zpřesňovala meteorologická předpověď s tím, že ledovka postupně zasáhne většinu území ČR. Jak fungovaly jednotlivé složky?

Do prvních problémů, kdy začal kolabovat provoz, se nedělo vůbec nic. První, kdo musel situaci řešit, byli dispečeři SŽDC. Zde se záhy ukázalo, že dispečerské řízení provozu je výhodné při stavu, kdy vše funguje. V okamžiku, kdy se na dispečera valí dotaz za dotazem, a on nemá řádnou místní znalost, systém kolabuje. Dříve při takovýchto událostech řídili provoz výpravčí (dnes také SŽDC), kteří tuto znalost mají, a dokáží operativně zajistit, když už nic, tak alespoň vjezd vlaku do stanice. To se v tomto případě nedařilo.

Jaký postoj k situaci zaujalo Ministerstvo dopravy (MD)? Nijaký, z reakcí a postojů bylo zřejmé, že se ho tento problém netýká, ačkoliv jeho povinností bylo vždy centrálně krizově řídit. Je to třeba také proto, že na MD co se této problematiky týče, existují tři odbory. Odbor 130 byl historicky nesmyslně rozdělen na Odbor drah a kombinované dopravy (130), Odbor veřejné dopravy (190) a Odbor infrastruktury a územního plánu (910). Záležitosti týkající se provozu, správních řízení a tvorby zákona o drahách a jeho prováděcích vyhlášek zůstaly nadále v kompetenci O 130. Záležitosti týkající se objednávky veřejné dálkové dopravy včetně příslušných správních řízení ve smyslu zákona o veřejné dopravě spadají do kompetence O 190. O 130 a O 190 patří pod náměstka Ing. Ladislava Němce. Záležitosti týkající se železniční infrastruktury, zejména investiční výstavby spadají do kompetence O 910 a příslušný náměstek je Ing. Kamil Rudolecký.

Úloha Správce dopravní infrastruktury je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC). Cílem SŽDC je nabídnout dopravcům po všech stránkách kvalitní a bezpečnou železniční dopravní cestu. Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty. Toto je status, se kterým byla SŽDC v roce 2003 zřízena.

Jak se správce postavil ke vzniklé kalamitě: Zřejmě si neuvědomil, že je jeho odpovědností zajišťovat provozuschopnou dopravní cestu a tak nezajišťoval nic. Nevyužil, a co je horší, ani se nepokusil zajistit sjízdnost tratí například mechanickým stíráním námrazy, elektrickým ohřevem trakčního vedení (pomocí hnacích vozidel). Zda řešil své vnitřní personální problémy, možná výběrové řízení na dodavatele plynu a elektrické energie pro ministerstvo dopravy, přesně nevíme. Je pravda, že MD je personálně zdecimované, ale že by si nedokázalo uspořádat výběrové řízení na takovou službu? Zde se ukazuje, že neustálá záměna pravomocí – lidově řečeno záměna „statkáře a šafáře“ nemůže mít výsledky. SŽDC sice vykonává (rovněž) vlastnická práva státu, co se týče železniční infrastruktury, ale kam to poté vede, je též známo. Například když obce měly zájem o železniční stavby. Místo toho, aby jim byly například budovy prodány za 1 korunu, SŽDC (pro nás pouze šafář) je raději na své náklady, jak tvrdí, ve skutečnosti na náklady daňových poplatníků, za miliony korun zbourala. A vlastník, stát MD (pro nás statkář), mlčí. Nechá plýtvat veřejnými prostředky. Stejnou situaci zřejmě zažijeme při „prodeji tratí“; filosofie je jasná – trať nabídne SŽDC k prodeji ve zbědovaném stavu za nesmyslnou cenu, nikdo tuto trať nekoupí – a pak, za tentokrát již desítky milionů korun, dojde k likvidaci těchto staveb. Proč nikdo nezasáhne, je otázkou (zajímavé by bylo podívat se do karet těchto tratí, kolik vykazuje správce na jejich údržbu a kolik z toho bylo skutečně provedeno; zde zřejmě chybí účinná státní kontrola). Ale zpět ke kalamitě – ukázka neschopnosti zajistit provozuschopnou dopravní cestu. Čekání na oblevu.

Dopravci: Problém vyřešit nasazení vozidel nezávislé trakce ukázal neschopnost dohody jednotlivých dopravců a ukázal též absenci centrálního krizového řízení. Národní dopravce České dráhy začal nasazovat stroje nezávislé trakce (na celou síť pouze 10 lokomotiv). K dispozici byly i stroje ČD Cargo, ale o ty si o první noci kalamity nikdo neřekl. Často však nemohly být nasazovány z důvodu absence znalosti předpisu o topných spojkách strojvedoucími ČD Cargo, ale zejména díky oficiální neznalosti (a tím pádem i nemožnosti) použití jedné návěsti. Jde o to, že se cca v dubnu změnil služební předpis.  Výpravu vlaku již neprovádí výpravčí, ale strojvedoucí. Ten dává vlakové četě návěst „výzva k pohotovosti“. Je to spravení vlakové čety o odjezdu vlaku. Znalost této návěsti mají pouze strojvedoucí v osobní dopravě, nikoli nákladní. V čem tato návěst spočívá? Je to jedno krátké a jedno dlouhé písknutí do píšťalky těsně za sebou. A protože strojvedoucí nákladní dopravy nejsou vybaveni píšťalkou a ani nejsou oprávněni písknout, nemohou být nasazeni na vlaky přepravující cestující. Ne, není to vtip – to je jen do absurdity dovedená situace, kdy se u obou dopravců (ČD i ČD Cargo, a.s.) používají odchylné dopravní předpisy, a možná i proto, že nemají generální ředitele, a tak nemá kdo rozhodnout. O problematice zavést tuto návěst – písknutí všem strojvedoucím se tak jedná bez úspěchu od dubna dodnes. Řešením tak někde uprostřed mohlo být nasazení „pilota“ (strojvedoucího ČD), který je oprávněn jak obsluhovat topné spojky, tak dát zmiňovanou návěst – tedy zapískat na píšťalku. Vozidlo by tak bylo obsazeno dvěma strojvedoucími. Zde jsme ale řešili pouze národní dopravce. Poskytnout stroje mohli i soukromí dopravci, z dopravních deníků je jasné kolik tito projeli kilometrů, to pro finanční vyrovnání. Ale jak vypadají jejich předpisy pro takovou možnost použití – a proč zřejmě takovou povinnost strojvedoucí těchto dopravců pro tyto mimořádnosti nemají?

Informovanost cestujících byla téměř nulová. V úterý začal kolabovat i internet, na který bylo v médiích poukazováno. Jediný, kdo v médiích vystupoval, byl náměstek generálního ředitele ČD Michal Štěpán, náměstek ředitele bez ředitele. Proč celou situaci v podstatě vzal na sebe a obhajoval naprosto diletantský postoj ostatních zainteresovaných složek??? V okamžiku, kdy začal problém vysvětlovat na obrazovkách premiér Sobotka, ruku v ruce s výzvou dopravce aby cestující raději zůstali doma, šli už do kolen všichni, kteří snad jeli vlakem i jen jednou v životě.

Problémem je také přílišná centralizace. Dopravce ČD má pouze 4 dispečerská pracoviště, na která se samozřejmě nemohl nikdo dovolat, protože informace sháněly jak vlakové čety, tak i výpravčí, kteří požadovali po dispečerech rozhodnutí. Systém, zdá se, funguje, pouze když se jedná o jednotlivé problémy.

Tato kalamita ukázala destruovaný resort dopravy v plné nahotě. Nemá ale smysl kritizovat a mít škodolibou radost z toho, jak něco nefunguje. To není cílem tohoto zamyšlení.

Proto lze mimo jiné navrhnout např. tato doporučení.

V rezortu dopravy musí být možnost vyhlášení krizového stavu.

Tento vyhlašuje nadřízený orgán všech složek – tedy Ministerstvo dopravy a to ministrem nebo 1. náměstkem.

V takovém stavu se schází krizový štáb, jehož účastníky jsou zástupci ministerstva, správce infrastruktury, a zástupci dominantních dopravců. Výstupy z těchto štábů musí být všemi účastníky dopravy respektovány.

Dalším krokem je sjednocení předpisů a jejich znalosti u všech dopravců včetně povinnosti přednostně vyčlenit dopravní kapacity ke zvládnutí situace.

Jednotliví dopravci budou mít jasně dané, jaká vozidla a kam v případě potřeby budou dislokována.

Co se týče priorit v dopravě, musí být respektován zákon 266/94 Sb. – zejména ustanovení §§ 20 – 23b a další (která by měla být respektována i v době mimo krizové; proč se jím přídělce kapacity SŽDC neřídí a Drážní úřad nekoná, je otázka jiná). Není třeba se hned vlamovat do otevřených dveří, stačí využívat stávajících nástrojů.

Dispečerská pracoviště předají pravomoci k organizování dopravy na jednotlivých tratích výpravčím.

Správce infrastruktury neprodleně zajistí nasazení všech prostředků a personálu na likvidaci škod.

Po této kalamitě, kterou naštěstí ukončilo teplé počasí, se začalo děkovat zaměstnancům a kde komu za úspěšné zvládnutí kalamity. Jediný, kdo by zasloužil poděkování a zároveň omluvu je zákazník, tedy cestující. Na toho se nějak zapomnělo. Úžasně vyzněla tisková konference za účasti předsedy vlády 5. 12. 2014. Premiér Sobotka poděkoval zejména za to, že dráhy většinu cestujících dostaly do vlakových nádraží během několika hodin (bodejť ne, když většina cestujících cestuje hlavně do zaměstnání a s předplacenými jízdenkami). Podle něj celorepublikové ochromení dopravy mrazem ukázalo, že dráhy mají dostatek dieselových lokomotiv, které byly použity na odtažení souprav z tratí. Problém byl prý v tom, že vlaky byly na trati najety za sebou a musely se stahovat postupně. Premiér také uvedl, že snaha Českých drah zvládnout kolaps nevyzněla mediálně dobře, přesto jejich postup ocenil. Zdůraznil, že děkuje všem za nasazení, s jakým nebývalou kalamitu zvládli. Jakoby se jednalo o mediálně nezvládnutou situaci, nikoliv systémové selhání.

Drážní úřad, jako už tolikrát předtím, namísto zahájení správního řízení, nečinně přihlížel. Nebo tomu tak není?

Firemní výbor SOSaD                                                     Firemní výbor SOSaD

při Českých drahách, a. s.                                         při Správě železniční dopravní cesty, s. o.

Rubriky: Komentáře |

O (ne)projednávání organizačních změn u Českých drah, a.s. s odbory a se závažným dopadem do zaměstnanosti.

Již několik měsíců si zaměstnanci ČD i SŽDC povídají o problému hovorově zvaném převody nádraží a dalšího majetku včetně zaměstnanců od ČD, a.s. do SŽDC, s. o. Lidé hodnotí zejména účelnost převodu a očekávané osudy zaměstnanců včetně toho, zda bude lepší, když je propustí České dráhy nebo až SŽDC, pod jejíž křídla přejdou.

Celý článek zde…

Rubriky: Komentáře |

Zpočátku ledová kalamita, později nebezpečný důkaz rozkladu železnice v České republice

Začátek prosince 2014 přinesl důkaz o rozkladu české železnice. V pondělí 1. prosince odpoledne a kvečeru vyjeli cestující z největších železničních uzlů České republiky – míst, kde jsou vlaky nejvíce využívány, aby je namrzající trolejové vedení uvěznilo na mnoho hodin mimo domovy a cíle cest. Ledová kalamita nebývalého rozsahu a od ní se odvíjející komplikace na železnici se daly pochopit i v kontextu s problémy na silnicích, kdy situace znemožňovala náhradní autobusovou dopravu…celý článek zde…

Rubriky: Komentáře |

K návrhu 1. změny PKS SŽDC 2014

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, i ostatní návštěvníci našich webových stránek,

chtěl bych zde reagovat na internetové články OSŽ a ADP a vysvětlit náš pohled na jednání o 1. změně PKS SŽDC 2014.

Na kolektivní vyjednávání o PKS SŽDC na rok 2014 přišlo ADP s požadavkem na zvýšení tarifního stupně výpravčích na, dle jejich názoru, více frekventovaných stanicích (hlavně, kde mají zřejmě své členy). Bez příslibu dalšího jednání o svém požadavku se zdráhali PKS 2014 podepsat. Vedení jim toto samozřejmě slíbilo, PKS byla podepsána a výsledkem je horkou jehlou ušitý návrh 1. změny PKS 2014. Zde vedení SŽDC navrhovalo na diskutovaných pracovištích navýšit VO ale pod podmínkou, že se na méně frekventovaných pracovištích VO sníží po 3,70 %. S tím jsme nemohli souhlasit. Takže návrh o ničem…

Odborové centrály se dokonce sami mezi sebou, potažmo ani se zaměstnavatelem, nedohodly na seznamu pracovišť, kterých by se změna měla týkat. Takže opět o ničem…Na posledním jednání zaměstnavatel upustil od ponížení VO na méně frekventovaných pracovištích a souhlasil by s návrhem OSŽ a DUA. Zde je ovšem háček v tom, že pravomoc k výběru nejzatíženějších pracovišť by měli ředitelé OŘ v dohodě s místně příslušnými odborovými organizacemi. Už vidím, jak se dohadují frekventovaná pracoviště už jen mezi odborovými organizacemi a poté ještě s řediteli OŘ. „Brnkačka-ha, ha“. Když se nedohodnou, bude pro všechny zaměstnance nárůst VO na cca 3,72, max. 3,73%. Nárůst o 0,02-0,03% VO. „Bomba“. Též o ničem…Zde musím ještě oponovat informaci OSŽ o dohodách zásad použití a rozpočtu FKSP na oblastních ředitelstvích. Dle informací předsedů ZO SOSaD to vypadá následovně-všechno dát na stravenky a buď se SOSaD přidá nebo bude na nich, že se FKSP nečerpá. A takhle by měla probíhat jednání zvýšení VO? Děkuji, NECHCEME!

Samozřejmě je SOSaD pro jakékoliv zvýšení mezd zaměstnanců, proto jsme podpořili návrh ADP, ve kterém by byla vyjmenována pracoviště, kde by měli nárůst VO zaručen. Proti byla UŽŽ a zbytek vyjednávacího týmu OSŽ vyjma předsedy, který se chtěl dohodnout.

Co říci závěrem?

Zaměstnavatel chce „jakýmsi“ způsobem splnit slib ze závěru loňského kolektivního vyjednávání, že se bude jednat a OSŽ se chytlo návrhu ADP a původně pouze k výpravčím nabalilo i zaměstnance „infrastruktury“.

Dle názoru SOSaD by se navýšení VO mělo týkat i dalších profesí, např. signalistů. Řešení ovšem vidíme ve zvýšení tarifních stupňů. Jsme stále toho názoru, že zaměstnavatel ví o pracovištích, která by si minimálně zvýšení VO zasloužila a má dostatek možností jak je finančně ohodnotit i bez 1. změny PKS 2014, kterou se snaží pouze „zavřít hubu“ odborovým organizacím a dostát slibu o budoucím jednání.

Když chtěl SOSaD v PKS 2014 vyšší mzdový nárůst, tak se všechny odborové organizace bránili usneseními prezidia, podnikových výborů a bůhví čím ještě, že jsou zavázány pouze nepodkročit minulou PKS a že SŽDC nemá peníze. Všechno víc než 0 JE OBROVSKÝ ÚSPĚCH. A ono, když budu od září „hustit“ do lidí, jak je na tom SŽDC špatně a že budeme rádi, když zachováme starou PKS, tak mi časem uvěří a já pak budu s 1 % „Geroj“. Státní podnik bez finančních prostředků?? Tak s tím se opravdu neztotožňujeme.

Podobně jako předseda PV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý bych zde rád vyslovil přání nejen za sebe, ale i za celý SOSaD, aby kolegové z ostatních odborových centrál upustili od podobných taktických eskapád, začali konečně myslet na své členy a šli do blízkého kolektivního vyjednávání o PKS 2015 nikoli s nulovým požadavkem na mzdový nárůst a zanechali výmluv, že je pro ně důležitější zaměstnanost. Ta je důležitá pro nás pro všechny, ať již odboráře či neodboráře. Ovšem pokud udělá zaměstnavatel organizační změnu s následným vlivem na zaměstnanost, nic s tím většinou neuděláme. Pokrok jde vpřed rychlým tempem, ať již se nám to líbí nebo ne.

 

Lubomír Michalec, 1. místopředseda SOSaD a předseda FV SOSaD SŽDC

 

 

Rubriky: Komentáře |